Vandmølle

MERN VANDMØLLE VED SKT. OLAI KILDEN)

Engbo er Mern Håndværker- og Borgerforenings festplads. Tidligere udgjorde Engbo en del af en gigantisk mølledam. Dammens markante bredder ses stadigvæk nord og syd for Mern å. Mod øst på ådalens skråning, lige over for rensningsanlægget, findes i dag resterne af den ret betydelige kgl. MERN VANDMØLLE i “søndre Mæhren”. I kong Valdemars jordebog (1370) kan man læse, at møllen skulle levere 24 skibslæster mel til kongen i Vordingborg. De store vandmasser foran opdæmningen har været betydelige. Roskildebispen, der ejede “Nørre Mæhren”, klager til kongen, fordi mølleren ustandselig oversvømmer hans marker ud mod vest. (Maglemosen). I nyere tid løber møllen tør. Efter 1800 står der i Præstø politiprotokol, at møller, Otto Dalber, forsøger at drive avlingen i mølledammen. En retssag mod daværende sognepræst, Peter Rørdam, Mern (1841-56), beretter om dennes ulovlige dræning af præstegårdens jorder lige ud i mølledammen.